Kategoriarkiv: Temaer

Bredbåndsprojekt

I forbindelse med etableringen af belysningsprojektet vil der, de steder det er muligt, blive lang trækrør ned samtidig som kan benyttes til etablering af bredbånd.  Det endelig omfang og hvor trækrørene bliver ilæg er ikke endelig kortlagt endnu. Det afhænger bland andet af om der ligger gasrør i jorden. Trækrør kræver en respekt afstand til gasrør på 1m, derfor kan der være områder hvor trækrørene ikke kan komme i jorden.

Trækrørene vil desuden kun blive ilagt de steder hvor der foretages lændegravninger til belysningsprojektet.

Der bliver ikke ilagt fiber, da dette ikke er tilladt for kommunen iht lovgivningen.

Da der nu etableres et tomrørs net, vil det formentlig være muligt at få bredbåndsforbindelse helt ind i det gamle Skovlunde.

Det som nu skal drøftes er hvordan det videre ønskes, der er tre muligheder:

1. Helt at takke nej

2. Bede en Internetleverandør etablere infrastrukturen.

3. Selv at stå for infrastrukturen, altså etablere en bredbåndsforening, i stil med antenneforeninger.

Der er fordele og ulemper ved begge løsninger.

Beder man en internetleverandør om at stå for infrastrukturen, så bliver man formentlig også “låst/bundet” til den pågældende leverandør. Etablerings udgifterne er forholds små, idet  udgiften kun bliver at få gravet fiberen ind til ejendommen. Derimod bliver de mdr. udgifter væsentlige højere.

Ønskes det selv at stå for etablering af infrastrukturen, så ejes denne af den pågældende forening, og kan derved frit vælge udbyder, dette giver en konkurrence imellem leverandørerne og mulighed for at “sælge” pladen på egne fiber. Ulempen er naturligvis, at etablerings omkostningerne er ganske væsentlige men fordelen er at den månedlige udgift derimod bliver meget billig.

Om den ene eller anden løsning vælges så kræver det at der kan samles en tilpas gruppe/mængde at grundejere som vil have fiber ind til deres ejendom, så dels at det kan blive en rentabel investering for en fiberudbyder/foreningen.

Derfor vil blive indkaldt til en generel forsamling til afholdelse  mandag den 16/1 fra kl 19-21, hvor der udover de alm punkter også vil blive drøftet om der er stemning for etablering af en “bredbåndsforening” eller om en af de andre muligheder ønskes.

Vedhæftet er slideshow fra præsentationen på rådhuset.

bredbaandsprojekt

Belysningsplan for Gl. Skovlunde

I dag, den 13/12, har der været afholdt orienteringsmøde om belysningsplanen for Skovlunde, og dermed også Gl. Skovlunde.
Kommunen overtog i 2006 belysningen fra DONG, og ønske nu at udskifte anlægget, med et mere tidssvarende, og økonomisk anlæg. Det forventes, at der ved udskiftning af lamper til LED, vil kunne være en besparelse, på op mod 45% på energiforbruget, svarende til ca 5 mio/år for hele kommunen.
Selve ombygningen påbegyndes i marts 2017 og forventes at være færdig i hele Skovlunde i løbet af 4 mdr., hvornår arbejdet præcist udføres i Gl. Skovlunde vides ikke endnu, da det er op til entreprenøren.

Selve placeringen af masterne, vil som udgangspunkt blive placeret i samme side som det nuværende anlæg, dog kan der forekomme ændringer.
De røde mærker der er placeret på fliserne, indikere hvor de nye master placeres. Den endelige plan bliver sendte ud til alle grundejere via e-boks i løbet af start jan. Her vil man kunne se den endelig placering.
De nye master vil have en højde på 4½m høje, mod de gamle som er mellem 7-8½m, desuden bliver de resterende luftledninger ligeledes fjernet.

Det som denne udskiftning har afstedkommet, er at kommunen er blevet OBS på at mange grundejere, forvaren eller uforvarende, har lade bevoksning, stengærder, hæk, carport, osv. “vokse” ud på offentlig område. Som udgangspunktet er masterne placeret således at bagsiden stå i skel, derfor skal alt bevoksning og andet der er “vokset” ud i det offentlige rum, ryddes inden arbejdet bliver udført. Kommunen har lavet en kortlægning over problemet, og er kommet frem til at min. 800 grundejere skal i gang med saksen og evt. flytte carport. I løbet at foråret, bliver der sendt brev ud til de berørte grundejere med at “Varsel om påbud”, herefter udsendes et “påbud og rydning”. Bliver rydningen ikke udført, bliver rydningen udføre af kommunen i regning for den pågældende grundejere. Kommunen håber dog på forståelse og at dette forløber så gnidningsfrit som muligt.

Efter hele anlægget er etableret vil der være en indkørselsperiode hvor lysstyringen bland andet bliver etableret. Denne lysstyring fungere ved at anlægget, eksempelvis mellem tænding og kl 23 er sat til en lysstyrke på 100%, hvorefter lysstyrken sænkes til eks 60% mellem kl 23-05 og derefter igen på 100%. Dog skal det nævnes at belysningen på min. styrke stadigvæk vil overholde Vejreglernes krav til vejbelysning.

Såfremt der i perioden skulle være problemer eller uforudsete problemer høre kommunen meget gerne om dette helst indmeldt via “Borgertip”, i den forbindelse skal det nævnes at man skal benytte det “nye” borgertip, som kan hentes på App-store eller lignede, søg på “Ballerup Borgertip”

Ønsker man at følge processen nærmere, kan der hentes mere information på www.Ballerup.dk/indhold/vejbelysning.

Sideløbende med etableringen af belysningen bliver der også etableret trækrør til etablering af Fiber/bredbånd, dette kan læses i andet indlæg.

Dispensation træ, kavsbjerggård

I forbindelse med renoveringen af Kavsbjerggård er der foretaget en træregistering. I vedhæftet ref kan der læses hvilke træer det tilladels fjernet eller beskåret.

HUSK, at påtænker Du at fjerne eller beskærer et træ, så check lige lokalplanen på det område. Og er træet over en stamme diameter på 20cm, så skal kommunen høres.

Træregistrering Kavsbjerggård – bilag til ref dec15

trafik i Gl skovlunde

I forbindelse med den kommende ombygning af Ballerup Boulevard, har Gl. skovlunde landsbylaug forespurgt om en åbning fra Gl. skovlundevej til Ballerup Boulevard. Dette for at forbinde Gl. skovlunde med resten af Skovlunde samt for at få en alternativ udkørsel fra Gl. skovlunde, så trafik ikke udelukkende skal igennem Gl. skovlundevej eller Ejbyvej.

Ved møde på Rådhuset den 10/08 blev problematkken med åbningen mod Boulevarden fremlagt af kommunens trafik rådgiver, som frygtede at Gl. skovlunde ville få en voldsom forøgelse at gennemkørsels trafikken såfremt der blev åbnet for udkørsel til Ballerup Boulevard, især når ombygningen/nybygningen af centeret blev en realitet.

Herudover blev problematikken om den eksisterende lukning af Lystoften kontra trafik på Ejbyvej vendt.

Enden på mødet blev, at der den 29/09 skulle afholdes en besigtigelse af trafik og vejforhold i gl skovlunde, herunder en helhedsløsning hvorunder også Lystoften skulle inddrages.

Den 29/09 mødtes landsbylauget ved Jens Minnet og Søren Holtze med trafikrådigveren, projektlederen og trafikchefen for Ballerup Kommune.

Vi gik igennem Ejbyvej og så på vejforløbet samt de oversigtsforhold der er og på de muligheder der foreligger for ændringer i forløbet.

Herefter blev krydsningen ved Bybjergvej/Ejbyvej, der hvor Lystoften skulle komme ud, gennemgået med de problematikker der vil afstedkommes af en åbning af Lystoften.

Efterfølgende gik vi af Kildestrædet og så på tilslutningsforholdene til enden af Gl.skovlundevej og hvordan dette kunne ændres så Kildestrædet kunne bruges som alt udkørsel fra boligerne i den ende af Skovlunde.

Turen gik efterfølgende af Gl. skovlundevej og problematkken i svinget ved andelsboligerne blev vendt, ved udkørslen fra Ved Kæret og frem til Lystoften blev forholdene omkring den forhøjet hastighed drøftet samt den nye udkørsel fra Kavsbjerglund som vil komme til at give udfordring for trafikken på den øverste del af Gl. skovlundevej.

Da vi nåede Lystoften gik vi ned til lukningen og så på hvilke løsninger der kunne komme på tale, ved en åbning af Lystpften, hvorefter vi returnerede til pumpehuset.

Planen er nu følgende:

Ballerup kommune har bed trafikrådgiveren lave en helhedsløsning for Gl. skovlunde incl åbning af Lystóften, som skal indarbejdes i planen.

Landsbylauget indkalder til en borgermøde, når denne plan er fremlagt, så Vi kan debaterer dette og komme med en fælles udmelding.

Så Vi ser fem til at få den debat herinde.

Mvh
Landsbylauget.