Trafik i Gl. Skovlunde

Der er for meget trafik gennem Gl. Skovlunde og der køres alt for stærkt. Det har gennem årtier været et hedt debatemne, og det store spørgsmål er, hvad der egentlig kan gøres ved det.

“Lystoften er årsagen!”

Der er en udbredt opfattelse af, at lukningen af Lystoften for mange år siden nu tvinger trafikken gennem Gl. Skovlunde. En beslutning der stadig vækker forbavselse, da Lystoften er dimensioneret til netop at bære trafikken uden om Gl. Skovlunde, der ikke er egnet til gennemkørsel.

Gl.  Skovlunde har gennem tiden forsøgt at få kommunen i tale om en genåbning af Lystoften, men da lukningen i sin tid var en varm politisk sag, har sagen ikke siden været til diskussion.

Ejbyvej skal lukkes!”

Ejbyvej har status af opholds- og legeområde (“§40”), hvilket ikke respekteres af den gennemkørende trafik.

Der har derfor ad flere omgange været fremsat ønsker fra beboere på Ejbyvej om helt at lukke for gennemkørsel. Der har dog været delte meninger om, hvorvidt det er den rigtige løsning.

Hvor kommer trafikken da fra?

Ud fra denne debat om en lukning af Ejbyvej er der på privat initiativ lavet en undersøgelse af, hvor trafikken egentlig stammer fra.

Det viser sig, at den absolut største del af trafikken stammer fra 173 boliger på den nordlige del af Gl. Skovlundevej, og den næststørste  del fra 37 boliger på Lystoften og Kavsbjerglund. I begge tilfælde er årsagen, at der stort set ikke er andre veje ud mod Bybjergvej og Skovlunde Syd.

Er der andre løsninger end en lukning af Ejbyvej?

Der er planer om, at Ballerup Boulevard skal indsnævres gennem Skovlunde Bymidte. Det giver mulighed for at åbne fra Gl. Skovlundevej mod Boulevarden, så trafikken fra den nordlige del af Gl. Skovlundevej kan komme den vej ud og ind. Det vil fjerne det meste af trafikken gennem Gl. Skovlunde.

Forløbet af Harrestrupvej er siden lukningen af Lystoften ændret, så det ikke længere giver mening at benytte Lystoften til gennemkørsel. En åbning af Lystoften  vil derfor gavne både Lystoften og Ejbyvej; Lystoften kan nemmere komme til og fra deres boliger, og Ejbyvej slipper for trafikken fra Lystoften.

Hvad blev der af resultaterne fra workshops?

I 2005 afholdt kommunen en række workshops til at undersøge og prioritere idéer til forbedring af trafikforholdene i Gl.  Skovlunde, og for en indretning af vejarealerne, så de støtter landsbymiljøet.

Mange borgere deltog i disse workshops, og der fremkom mange gode idéer. Siden blev kommunen ramt af store sparekrav, og der har ikke været økonomisk grundlag for at arbejde videre med de gode idéer.

Landsbylauget tager bolden

Tiden er nu moden til både at finde en løsning på trafikken gennem Gl. Skovlunde og at se på, hvordan vejmiljøet indrettes bedst muligt fremadrettet.

Landsbylauget arbejder for, at der kommer en god løsning.

Se analyse af trafikken i Gl. Skovlunde

Se regler for opholds- og legeområder


  trafik i Gl skovlunde

  I forbindelse med den kommende ombygning af Ballerup Boulevard, har Gl. skovlunde landsbylaug forespurgt om en åbning fra Gl. skovlundevej til Ballerup Boulevard. Dette for at forbinde Gl. skovlunde med resten af Skovlunde samt for at få en alternativ udkørsel fra Gl. skovlunde, så trafik ikke udelukkende skal igennem Gl. skovlundevej eller Ejbyvej.

  Ved møde på Rådhuset den 10/08 blev problematkken med åbningen mod Boulevarden fremlagt af kommunens trafik rådgiver, som frygtede at Gl. skovlunde ville få en voldsom forøgelse at gennemkørsels trafikken såfremt der blev åbnet for udkørsel til Ballerup Boulevard, især når ombygningen/nybygningen af centeret blev en realitet.

  Herudover blev problematikken om den eksisterende lukning af Lystoften kontra trafik på Ejbyvej vendt.

  Enden på mødet blev, at der den 29/09 skulle afholdes en besigtigelse af trafik og vejforhold i gl skovlunde, herunder en helhedsløsning hvorunder også Lystoften skulle inddrages.

  Den 29/09 mødtes landsbylauget ved Jens Minnet og Søren Holtze med trafikrådigveren, projektlederen og trafikchefen for Ballerup Kommune.

  Vi gik igennem Ejbyvej og så på vejforløbet samt de oversigtsforhold der er og på de muligheder der foreligger for ændringer i forløbet.

  Herefter blev krydsningen ved Bybjergvej/Ejbyvej, der hvor Lystoften skulle komme ud, gennemgået med de problematikker der vil afstedkommes af en åbning af Lystoften.

  Efterfølgende gik vi af Kildestrædet og så på tilslutningsforholdene til enden af Gl.skovlundevej og hvordan dette kunne ændres så Kildestrædet kunne bruges som alt udkørsel fra boligerne i den ende af Skovlunde.

  Turen gik efterfølgende af Gl. skovlundevej og problematkken i svinget ved andelsboligerne blev vendt, ved udkørslen fra Ved Kæret og frem til Lystoften blev forholdene omkring den forhøjet hastighed drøftet samt den nye udkørsel fra Kavsbjerglund som vil komme til at give udfordring for trafikken på den øverste del af Gl. skovlundevej.

  Da vi nåede Lystoften gik vi ned til lukningen og så på hvilke løsninger der kunne komme på tale, ved en åbning af Lystpften, hvorefter vi returnerede til pumpehuset.

  Planen er nu følgende:

  Ballerup kommune har bed trafikrådgiveren lave en helhedsløsning for Gl. skovlunde incl åbning af Lystóften, som skal indarbejdes i planen.

  Landsbylauget indkalder til en borgermøde, når denne plan er fremlagt, så Vi kan debaterer dette og komme med en fælles udmelding.

  Så Vi ser fem til at få den debat herinde.

  Mvh
  Landsbylauget.

  ”Læs_mere”

  Møde med kommunen 30.10.2014

  logo_online

  Den 30. oktober 2014 havde landsbylaugets bestyrelse sit normale halvårsmøde med kommunen, hvor der blandt andet blev talt om trafik og om Kavsbjerggård.

  ”Læs_mere”

Skriv et svar

Et miljø, der er værd at bevare